Általános Szerződési Feltételek

a Kókai Művelődési ház és Berki Krisztián Sportcsarnok, valamint a Kókai Helytörténeti Gyűjtemény területén a Kóka Községi Kft. által nyújtott szolgáltatásokra

A Szolgáltató neve:
Kóka Községi Kft.

Székhelye és postai címe:
2243 Kóka, Dózsa Gy. út 1.

Cégjegyzékszáma:
Cg. 16 09 010677

Adószáma:
18826933-2-16

E-mail:
info@kokamuvhaz.hu

Honlapjának címe:
www.kokamuvhaz.hu

Intézmény címe:
2243 Kóka, Kossuth L. u. 2-4.

Telefonos ügyfélszolgálat:
29/428-982

Ügyfélszolgálat e-mail címe:
info@kokamuvhaz.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:
Kókai Művelődési ház

telefon: 29/428-982, email: info@kokamuvhaz.hu


Általános rendelkezések

 1. A Szolgáltató internetes oldalt üzemeltet különböző színházi-, zenei-, sport és egyéb események (a továbbiakban: Rendezvény) minél szélesebb látogatói körben történő ajánlására. A Szolgáltató célja, hogy a Rendezvényeket a weboldalán keresztül a potenciális érdeklődő minél szélesebb köre megismerhesse.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó személy (a továbbiakban: Felhasználó) között a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.
 3. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, aki kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változásokról a www.kokamuvhaz.hu weboldalon értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.
 4. A weboldalt bármely Látogató korlátozás nélkül használhatja regisztráció nélkül.
 5. A Szolgáltató köteles a szolgáltatást az alábbi törvényekben foglaltak szerint nyújtani:
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

A panaszkezelés módja

 1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található. A Felhasználó ezen elérhetőségeken keresztül jogosult panasszal fordulni a Szolgáltatóhoz.
 2. A Felhasználó a Szolgáltatónak a szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a részére legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben megválaszolja, és a Felhasználónak megküldi, elsősorban az általa megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
 4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális  ügyfélszolgálat, működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpontfoglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

 

Záró rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

Kóka, 2019. december 01.

Menü